تست

  ایمیل

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  مشخصات بیمار

  شماره پرونده:

  سن: قد: وزن: جنسیت: مردزنخالی

  مجردمتاهلخالی

  تاریخ تولد: //

  محل تولد:

  تعداد اعضای خانواده: ساکن/اهل:

  محل سکونت:

  محل کار:

  شماره تماس:
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  مسافرت

  محل آخرین مسافرت: تاریخ آخرین مسافرت: //

  نوع وسیله : قطارهواییوسیله شخصیاتوبوستاکسی /// سایر موارد(توضیحات):
  محل اقامت: منزل شخصیهتل /// سایر موارد(توضیحات):

  سایر مسافرت ها در یک ماه قبل از بروز علـائم:

  1- ---> روز: ماه: محل:
  2- ---> روز: ماه: محل:
  3- ---> روز: ماه: محل:

  بعد از ظهور اولین علـائم مسافرت داشته اید؟
  محل های مراجعه بعد از شروع اولین علـائم با (قصابی/ رستوران/نانوایی/ سوپرمارکت/پمپ بنزین/بانک/باشگاه ورزشی/پارک)

  قصابی: بلهخیرخالی ---->در صورت مراجعه آدرس:

  رستوران: بلهخیرخالی ---->در صورت مراجعه آدرس:

  نانوایی: بلهخیرخالی --->در صورت مراجعه آدرس:

  سوپرمارکت: بلهخیرخالی --->در صورت مراجعه آدرس:

  پمپ بنزین: بلهخیرخالی --->در صورت مراجعه آدرس:

  بانک: بلهخیرخالی --->در صورت مراجعه آدرس:

  باشگاه: بلهخیرخالی --->در صورت مراجعه آدرس:

  پارک: بلهخیرخالی --->در صورت مراجعه آدرس:

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  تاریخ شروع اولین علـائم: خالیمعلوم استمعلوم نیست

  اگر پاسخ مثبت است تاریخ شروع ذکر شود: //

  تعداد روزهای بروز علـائم قبل از مراجعه به مرکز:

  یا بیمار در طی 14 روز گذشته به مراکز درمانی/بیمارستانی/سرپایی مراجعه کرده است؟ بلهخیرخالی

  تاریخ مراجعه: //

  مدت زمان بستری از زمان پذیرش: ا
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  علـائم و مشخصات بالینی

  ARDS
  بلهخیرمعلوم نیست تایید شده به وسیله (xray) ؟ بلهخیر

  درد مفاصل
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  سرفه
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  conjunctivits
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  اسهال
  بلهخیرمعلوم نیستخالی /// تاریخ شروع اسهال: //

  کوفتگی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  تهوع
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  استفراغ
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  سردرد
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  درد عضلانی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  لرز
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  تب
  بلهخیرمعلوم نیست

  میزان درجه حرارت:

  تاریخ روز بالاترین تب: //

  بالاترین درجه حرارت ثبت شده:

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  پنومونی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی /// تایید شده به وسیله (xray) ؟ بلهخیر

  التهاب ریه
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  آبریزش بینی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  گلو درد
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  تنگی نفس
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  از بین رفتن یا کاهش حس بویایی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  از بین رفتن یا کاهش حس چشایی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  توضیحات(سایر موارد):

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  آیا بیمار بستری شده است؟ بلهخیرخالی

  تاریخ پذیرش: //

  تاریخ ترخیص: //

  پذیرش ICU؟ بلهخیرخالی

  تعداد روزهای بستری در ICU ؟

  نیاز به اکسیژن درمانی؟ بلهخیرخالی

  نیاز به انتوباسیون؟ بلهخیرخالی

  نیاز به مکانیکال انتوباسیون؟ بلهخیرخالی

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  مشخصات پزشک معرف/معالج

  آیا پزشک معرف با معالج یکی می باشد؟ بلهخیرخالی

  دکتر معرف:

  دکتر معالج:
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  سیر بیماری

  بهبودی کاملبهبودی نسبیخالی

  تاریخ بهبودی و ترخیص: //

  عوارض ایجاده شده در بیماری قید شود:

  /// تاریخ فوت:// /// علت فوت:

  اگر به علتی غیر از کرونا فوت شده است دلیل ذکر شود:

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شغل بیمار ذکر شود؟

  آیا در محل کار مبتلا شده است؟ بلهخیرخالی

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  آیا فرد با سایر افراد مبتلا به کرونا / موارد مشکوک ارتباط داشته است؟ بلهخیرمعلوم نیستخالی

  آیا فرد با افرادی که علـائم تنفسی داشته اند ارتباط داشته است(در دو هفته اخیر)؟ بلهخیرمعلوم نیستخالی

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  تاریخچه بیماری قبلی

  بیماری های زمینه ای: داردنداردخالی

  در صورت مثبت بودن پاسخ:

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  بیماری قلبی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  فشارخون
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  بیماری مزمن ریوی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  دیابت
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  دیالیز
  بلهخیرمعلوم نیستخالی /// سابقه دیالیز(سال):

  بیماری هموگلوبینوپاتی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  بیماری نقص سیستم ایمنی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  بیماری کبدی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  بیماری های متابولیک
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  بیماری های عصبی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  اختلـالـات نورولوژیک
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  بیماری کلیوی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  سابقه هرگونه بدخیمی
  بلهخیرمعلوم نیستخالی

  سابقه اعتیاد
  بلهخیرمعلوم نیستخالی /// به چه نوع ماده:

  یا بیمار داروی خاصی استفاده می کند ذکر گردد؟

  توضیحات:

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  سایر ریسک فاکتورها

  آیا بیمار حامله است؟ بلهخیرخالی

  اگر پاسخ مثبت است چند هفته است؟

  آیا بیمار سیگار می کشد؟ بلهخیرترک کرده استخالی

  تعداد نخ در روز: . سابقه مصرف سیگار:

  آیا بیمار الکل مصرف می کند؟ بلهخیرخالی

  آیا بیمار با حیوانات خانگی ارتباط داشته است؟

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  پروتکل درمانی

  1 -اوسلتامیوویر+هیدروکسی کلروکین

  2 -اوسلتامیوویر+هیدروکسی کلروکین +کلترا

  3 -وسلتامیوویر+هیدروکسی کلروکین +کلترا+ریباورین

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  تست های آزمایشگاهی

  Procalcitonin ؟
  Total protein ؟

  Creatinine ؟
  Red-cell count ؟

  Hematocrit ؟
  White-cell count ؟

  Platelet count ؟
  Hemoglobin ؟

  Absolute neutrophil count ؟
  Absolute lymphocyte count ؟

  Calcium ؟
  Carbon dioxide ؟

  Sodium ؟
  Potassium ؟
  Chloride ؟

  Total bilirubin ؟
  Blood ureanitrogen ؟

  Alanine aminotransferase ؟
  Aspartate aminotransferase ؟

  Glucose ؟
  Albumin ؟

  Creatine kinase ؟
  Lactate dehydrogenase ؟

  Activated partial thromboplastin time ؟
  Serum creatinine ؟

  Fibrinogen ؟
  Prothrombin time ؟

  Anion gap ؟
  Alkaline phosphatase ؟

  Serum ferritin ؟
  C-reactive protein ؟

  Interleukin-6 ؟
  Erythrocyte sedimentation rate ؟

  Hypersensitive troponin ؟
  D-dimer ؟

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  یافته های رادیولوژیک(نتایج CT یا ray-X)

  Number of lobes affected

  خالی54321

  دکمه بازگشت به بالا
  آموزش ویرایش کردن اسان پرونده هامشاهده ی آموزش
  +
  بستن
  بستن